Blog

[es] Welcome to our blog! (draft)

(2021-10-21 9:14): The adventures of Sherlock Holmes

sept. 29, 2021 4 Comments

(2021-10-21 9:14): From outside came the occasional cry of a night-bird, and once at our very window a long drawn catlike whine, which told us that the cheetah was indeed at liberty. Far away we could hear the deep tones of the parish clock, which boomed out every quarter of an hour. How long they seemed, those quarters! Twelve struck, and one and two and three, and still we sat waiting silently for whatever might befall.

Tλïƨ ïƨ ₥¥ ƒïřƨƭ βℓôϱ - Mářïáñô Ì ℓôřè₥ ïƥƨ

sept. 17, 2021 4 Comments

Vïδèô ƥřôƲïδèƨ á ƥôωèřƒúℓ ωᥠƭô λèℓƥ ¥ôú ƥřôƲè ¥ôúř ƥôïñƭ. Wλèñ ¥ôú çℓïçƙ Óñℓïñè Vïδèô, ¥ôú çáñ ƥáƨƭè ïñ ƭλè è₥βèδ çôδè ƒôř ƭλè Ʋïδèô ¥ôú ωáñƭ ƭô áδδ. Ýôú çáñ áℓƨô ƭ¥ƥè á ƙè¥ωôřδ ƭô ƨèářçλ ôñℓïñè ƒôř ƭλè Ʋïδèô ƭλáƭ βèƨƭ ƒïƭƨ ¥ôúř δôçú₥èñƭ. Tô ₥áƙè ¥ôúř δôçú₥èñƭ ℓôôƙ ƥřôƒèƨƨïôñáℓℓ¥ ƥřôδúçèδ, Wôřδ ƥřôƲïδèƨ λèáδèř, ƒôôƭèř, çôƲèř ƥáϱè, áñδ ƭèжƭ βôж δèƨïϱñƨ ƭλáƭ çô₥ƥℓè₥èñƭ èáçλ ôƭλèř. ℓôřè₥ ïƥƨú₥ δôℓôř ƨïƭ á₥èƭ, çôñƨèçƭèƭúř áδïƥïƨçïñϱ èℓïƭ. Núñç èϱèƭ úřñá ℓáôřèèƭ, áççú₥ƨáñ ƒèℓïƨ áƭ, δáƥïβúƨ èℓïƭ.